homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Speciaal op werkbezoek om kennis te maken met Assadaaka Community

zz0Verslag van presentatie van Dhr. Mohamed Berhane bij Assadaaka 24-01-2020.

Dhr. Mohamed Berhane, president van de Association Amitier pour le Developpement et des Oeuvre Sociales, een sociaal maatschappelijke welzijnsorganisatie, die zich zeer breedschalig inzet voor de minder bedeelden in zuid-Marokko en opbouw van de lokale infrastructuur en de ontwikkeling van democratische werkvormen met normen en waarde, deze man kwam speciaal op werkbezoek om kennis te maken met Assadaaka.

Onnodig te zeggen, maar Dhr. Berhane heeft een sociaal maatschappelijke opleiding genoten op MBO niveau (Masters of Business Administration), en wil net als de internationale Marokkaanse associatie van top-koks een samenwerking met Assadaaka. 2020 Kan wel eens een jaar van effectieve groei worden voor iedereen die wil samenwerken. Onderstaande een verslag van presentatie.


De Association pour le Develloppement et des Oeuvres Sociales (- welke hierna gemakshalve afgekort als AADOS wordt genoemd -) heeft als doel in praktische werkvormen voor de lokale bevolking van zuid-Marokko levenskwaliteit en leefsituatie op individueel vlak te verbeteren mede door de regionale infrastructuur van dit deel van het land te verbeteren en het besef van democratische waarden en normen in (ook in onderlinge) werkzaamheid te bevorderen. Dat is een hele mond vol, en wat gaat dat ons in Nederland eigenlijk aan? Niets en toch een heleboel (afgezien dat het voor Assadaaka een interessante partner is), want het concept van opbouw werk in samenwerking tussen overheid en burgers samen op burgerlijk individueel vlak is als spiegel heel interessant om kennis van te nemen. Tijdens de inwijding van de vorige president Barack Obama van de USA was de boodschap: Changes? Yes we can, vraag eerst jezelf af ‘wat kan ik doen voor mijn eigen land’ (alvorens je gaat passief gaat zitten wachten tot de overheid etc. eindelijk eens over de brug komt met veranderingen ter verbeteringen voor zijn individuele burgers). Kennis nemen van de werkzaamheid van het initiatief van Dhr. Berhane is een leerzame bron ter inspiratie om ingangen in Nederland te vinden, waar we hier als burgers in samenwerking ons land verder kunnen opwerken, want het kan altijd beter. En ook als is de situatie met zuid-Marokko totaal niet vergelijkbaar, dan toch is het denken over en de praktische samenwerking toch een spiegel ter inspiratie.

AADOS is een organisatie met weinig middelen en is afhankelijk van donoren en sponsoren, maar toch doen ze een heleboel met het beschikbare materiaal. Zo heeft AADOS om te beginnen een eigen ambulance waarmee hulpbehoevende mensen naar een ziekenhuis gebracht kunnen worden, waarbij ze ook de zorg voor medische kosten mee draagt. In praktische ondersteuning organiseert men ook peuter- en kleuterscholen, opdat kinderen al voor hun zesde levensjaar scholing kunnen krijgen, want deze voorziening was voorheen niet aanwezig. Scholing is ook de sleutel tot de ontwikkeling van democratie, want door weten kan men individueel verstandige besluiten nemen en als men kan lezen en schrijven en met een computer kan omgaan, dan ligt de wereld aan de voeten open om de juiste informatie op te kunnen zoeken op internet over een specifiek onderwerp. Het ontbreekt echter nog vaak aan voldoende concrete middelen zoals tafels, stoelen en computers, maar beetje bij beetje gaat dit bij elkaar gesprokkeld worden. Er is ook op andere wijze scholing met de ontwikkeling van menselijk bewustzijn ook over democratische waarden en ermee werken in het elkaar (leren) aanspreken over kwesties. Ook in de scholing zelf over democratische principes is een interne praktijk in het democratisch omgaan met informatie.

Het gaat hier dus over kwalitatief opbouwwerk van een regio. Naast directe vormen van opbouwwerk voor individuele burgers (microschaal) is er ook op macroschaal sprake van opbouwwerk waarbij ook gewerkt wordt aan de opbouw van de infrastructuur van de regio. Hierbij moet je denken aan verbeteringen van wegen etc. op het moment dat iets zichtbaar verbetering nodig heeft. Verander gebeurd in een klap, maar stapje voor stapje.

Dhr. Berhane staat ook in contact met het Ministerie van Sociale Zaken en kan desgewenst een beroep op bijstand en ondersteuning doen in het kader van opbouwwerk in de regio. Voor al dit werk zijn vrijwilligers nodig, die ook een scholing krijgen alvorens als volwaardig opbouwwerker aan de slag te kunnen. Dit is niet zomaar eventjes een projectje zoals u leest!
Maar is nog meer! Jawel! Dhr. Berhane stimuleert ook de lokale economie met een paar projecten. Zo organiseert hij een ‘Tourisme Solidair’, waarbij mensen als gast bij bewoners thuis een onderkomen wordt geboden, en waarbij mensen met de schoonheid van de natuurlijke regio, traditionele lokale recepten in het kader van culturele het ‘patrimonium’ (vaderlijk erfdeel) en ook met andere lokale bezienswaardigheden in contact worden gebracht. In dit project worden lokaal ambachtelijk geproduceerde produceten gebruikt, hiermee gaat het geld in de regio zelf rond, wat economisch ook een regionale steun betekent in financiële opbouw.

In het werken met ambachtelijke arbeidsvormen zoekt hij ook naar nieuwe wegen van artistieke creatie. Zo is er bijvoorbeeld een designbureau, die artistieke afbeeldingen ontwerpt die weer door lokale tapijtknopers worden uitgewerkt tot bijvoorbeeld wand-tapijten. In de komende tijd zullen er ongetwijfeld nog meer opbouw-ideeën worden uitgewerkt. Dhr. Berhane vernam van de werkwijze van Assadaaka en kwam op bezoek, want ontwikkeling is niet alleen materieel, maar ook over hoe je in interactie met je medestanders je ook verder in groepsdynamiek kan ontwikkelen. En juist daarvoor wilde hij graag kennis nemen van het gedachtegoed en de werkwijze van Assadaaka.

Dan rijst natuurlijk ook de vraag hoe Assadaaka hier tegen aan kijkt. We vroegen Dhr. El Mesri naar de voor hem opvallende verschillen tussen beide sociaal-maatschappelijke welzijns- organisatie (ADDOS en Assadaaka) en waar de krachten van samenwerking en uitwisseling te vinden zijn, welke hopelijk tot mooie resultaten mogen leiden.

Dhr. Ahmed El Mesri:
Assadaaka is …. Etc etc AADOS is….. etc etc
Verschil… en waar van elkaar kunnen leren
Overeenkomst… en waar krachten kunnen bundelen
Samenwerking …

Voor meer informatie en verbinding http://www.assadaaka.nl of .(JavaScript must be enabled to view this email address).

Engels:

Report of the presentation by mr. Mohamed Berhane at Assadaaka 24-01-2020.

Mr. Mohamed Berhane, president of the Friendship Association for Social Work and the Developpement of, a Social Welbeing Organisation inside the Society, which is implenting on a wide scale for the less fortunate people in the south of Marocco and also active in building up the local infrastructure and the development on democratic values in pratics. This man especially came to Assadaaka to get acquainted with the method of Assadaaka. It is unnecessary to mention that mr. Berhane has a Masters of Business Administration scholarship in the social societal domain, and also like the elite cooks association he wants a cooperation with Assadaaka. 2020 might become a very interesting year of effective growth for everybody who wants to cooperate. Below a report is written on his presentation.

The Association pour le Develloppement et des Oeuvres Sociales ((Friendship Association for Social Work and the Developpement of, a Social Welbeing Organisation inside the Society)- hereafter mentioned in short as AADOS -) aims to improve in the quality of life and life situation on an individual level for the population of South Marocco also by improving the regional infrastructure of this part of the country as well as improving the understanding of democratic norms and values in (also inside reciprocal) interaction activity.

This rather a mouthful, but what is this concerning us in the Netherlands? Nothing yet still a lot (besides the fact that they might be an interesting partner for Assadaaka), because the concept of community work in cooperation between administrative government and the civilian on a civil level is interesting to take notice off as a mirror. During the inauguration of the former president Barack Obama the message was: Change? Yes we can. First ask yourself ‘what can I do for my country’ (, before you start waiting passively til the administrative government etc. finally delivers with changes with improvements for the individual civilian). To take notice of the effectiveness of the initiative of mr. Berhane is an instructive source for inspiration to find portrals inside the Netherlands, where we as civillians can work up a country in cooperation, because we can always do better. And also the situation with the south of Marocco is completely incomparable, then still thinking upon and the practical cooperation still is a mirror for inspiration.

AADOS is an organization has little resources and is dependent of donors and sponsors, but still they do a lot with the material available. For instance to mention first AADOS owns an ambulance by which people in need can be transported towards a hospital; they also carry in medical costs. In practical support it also organizes preschool and kindergartens, in order children can receive education before their sixth year of life, because this facility before wasn’t present. Education is also the key towards the development of democracy, because by knowledge one can make better individual decisions and if one can read and write and handle a computer, then the whole world stretches out around you in order to find online the proper information on a specific subject. However, often sufficient practical means like tables, chairs and computers often are still not there yet, but little by little this all is brought together. Also there is a different method of education with the development of human consciousness also about democratic values and activities with each other (to learn) to address each other regarding matters. Also the education in itself about democratic principles in dealing with information.

Thus we are talking about a qualitative community work of region. Next to direct forms of community building for individual civilians (micro scale) there also is a matter of macro-scale of community building, whereat also is worked upon the building up of the infrastructure of the region. One has to think at improvements of roads etc. at the moment something becomes clear needs improvement. Change goes not in one leap, but step by step.

Mr. Berhane is also in contact with the Ministery of Social Affairs and is desired he can make an appeal for aid and support in the context of community building in that region. For all this work a lot of volunteers are needed, who all receive an education before they can start to work as a full community worker. This is not just some little project as you can read.
But there is even more! Indeed! Mr. Berhane is also stimulating the local economy with a few projects. Likewise he also organizes ‘Solidary Tourism’, whereas people are offered a shelter at local people at their houses, and people brought in contact with local traditional recipes in the context of the cultural aspect of the ‘patrimonium’ and brought in contact with the beauty of that natural region and also with other places of interest. Local artisanal produced products are used in this project, by with money circulates in the region itself, which also means an regional support in economical construction. Interactive with forms of local craftsmanship he also searches for new entries of artistic creation with. Likewise there is a design-office, who is designing artistic images which are implemented by local tapestry rug makers in for instance a tapestry. In due time more community building ideas will be worked out into practice.

Mr. Berhane had learned about the method of working of Assadaaka and come to pay a visit, because development is not only material, but also about how one can develop group-dynamics in interaction with fellow-thinkers. And precisely therefor he gladly wanted to get to know about the intellectual legacy and method of working of Assadaaka Community.
Then also the question rises how Assadaaka is thinking about this. We asked mr. El Mesri about the –to him- most eye-catching differences between both social-societal welfare-organizations (ADDOS and Assadaaka) and also where the strength of cooperation and sharing and exchange can be found, which hopefully may lead to beautiful results.

Dhr. Ahmed El Mesri:
Assadaaka is …. Etc etc AADOS is….. etc etc
Verschil… en waar van elkaar kunnen leren
Overeenkomst… en waar krachten kunnen bundelen
Samenwerking …

Gepost door ahmed op Wednesday, 12 February 2020
Share |
Cafe • (0) CommentaarPermalinkIn verband met hevige spamoverlast is het alleen mogelijk om te reageren als lid. Lid worden kan via deze link of de knop bovenaan de pagina. Inloggen kan door hier te klikken Lidmaatschap is vrij van spam en nieuwsbrieven. Onze excuses voor het ongemak.


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken

Contact
Wie zijn wij?
Voorpagina
Politiek
Agenda
Cafe
Columns
Dossiers

Agenda

11 juli 2008 Yacht en Robodocks
17-8-2008 Spektakel op IJburg
17-6-2008 Miracle Fortress live
5de Iftar Thema: sexuele diversiteit en religie Iftar/Debat
6de Iftar bij Assadaaka (Open Huis)
7de IFTAR BIJ ASSADAAKA 2008 - Brede viering Internationale Dag voor de Vrede, 21 september 2008
2/10/2008 Dag van de geweldloosheid
Gratis advocatenspreekuur voor mensen met een minimumuitkering

Recent Commentaar

Van saibismalgand 'Kerst- en nieuwjaarsgroet 2015'.
Van lpzywe 'Dialoog ontbijt over/met Migranten ouderen en hun geliefden.'.
Van ztcrkdn 'Migranten en ouderenzorg in Nederland'.
Van eclvrjmc 'Bewustwording medische Ethiek'.
Van wfupyjkqlio 'Week van Respect'.
Van ocbnrtjie 'Amsterdam Openspreekuren: NMI - Nederlands Migratie Instituut'.
Van aoeqyfcb '“Een gratis dagje onder de Marokkaanse zon: Dit is jouw kans!”'.
Van ofdyeerkdo 'Uitnodigin​g slotconfer​entie woensdag 11 juni 18.30-21.3​0 uur Jezelf kunnen zijn'.
Van klrkatdp 'Workshop ‘Naambordjes maken’'.
Van ftutawd 'Ik geloof nog steeds voor vrede in de wereld!'.

Maandelijkse Archieven

October 2013
August 2013
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006

Recente artikelen

Het doek valt, aplaus voor u
Voorkom een identiteitscrisis
Omgaan met stress
Samen Sterk Vrouwengroep – naailes
Dialoog over de communicatiekloof tussen generaties