homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Klachtenreglement - Opleiding Vertrouwenspersonen

cppIn geval de deelnemer het niet eens is met de gang van zaken gedurende de Opleiding Vertrouwens-persoon, bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen. Onder een klacht kan worden begrepen; iedere uiting van ongenoegen over een gedraging van een Assadaaka medewerker tijdens de Opleiding Vertrouwenspersoon, die niet direct wordt opgelost, of niet naar tevredenheid is opgelost.

1 Doel van het klachtenreglement

Het op een zorgvuldige wijze afhandelen en registeren van klachten, het wegnemen van oorzaken en het nemen van adequate maatregelen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

2 Wijze van indienen

De deelnemer heeft het recht om schriftelijk een klacht in te dienen over de gevolgde procedure tijdens de Opleiding Vertrouwenspersoon en/of een gedraging van een medewerker of één van de uitvoerders gedurende de Opleiding.

3 De klachtenbehandelaar

De Geestelijk Verzorger van de Assadaaka Community functioneert als de enige klachtbehandelaar.

4 Ontvangst en registratie van de klacht

De schriftelijke klacht wordt ingediend. De klachtbehandelaar registreert de klacht.
Bij onduidelijkheden met betrekking tot de inhoud van de klacht wordt door of namens de klachtenbehandelaar contact opgenomen met de klager.
Het originele exemplaar wordt gedigitaliseerd en in een digitaal klachtendossier opgeborgen. Het originele exemplaar van de schriftelijke klacht wordt toegevoegd aan het dossier van de deelnemer.

5 Bevestigen van de klacht

Door of namens de klachtenbehandelaar wordt binnen 6 werkdagen een ontvangstbevestiging verzonden, waarin is opgenomen: - een korte omschrijving va de klacht; - de verdere afhandeling van de klacht; - de afhandeling termijn van 6 weken.
De verzending van de bevestiging wordt geregistreerd in het digitale klachtendossier.

6 Ontvankelijkheid

De klachtenbehandelaar is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging of op een gevolgde procedure:
a. waarover al eerder door of namens de deelnemer een klacht is ingediend;
b. die langer dan een maand voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
c. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest.

Het niet behandelen van de klacht leidt tot een niet ontvankelijkheidverklaring.
De deelnemer wordt binnen 6 werkdagen schriftelijk van de niet ontvankelijkheid van de klacht op de hoogte gebracht.

7 Behandelen van de klacht

Door of namens klachtenbehandelaar wordt onderzoek gedaan of de klacht gegrond dan wel niet gegrond is.

8 Onderzoek en afhandeling van de klacht

Door of namens de klachtenbehandelaar wordt de ontvangen klacht overlegd aan de betrokken medewerker.
De betrokken medewerker reageert schriftelijk op de klacht.

Na onderzoek bepaalt de klachtenbehandelaar of de klacht gegrond of ongegrond is.
Door of namens de klachtenbehandelaar wordt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, zijn oordeel daarover evenals van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Alle documenten worden gedigitaliseerd en in een digitaal klachtendossier opgeborgen. De originele exemplaren worden gearchiveerd. Van alle documenten die betrekking hebben op de klacht worden kopieën gemaakt, die in het dossier van de betrokken deelnemer worden gevoegd.

9 Maatregelen

Indien de klacht gegrond is, besluit de klachtenbehandelaar, aan de ernst van de klacht, de aanwijsbare oorzaak en de verantwoordelijkheid of er een correctie, genoegdoening en/of een vervangende dienst wordt aangeboden.

Door of namens de klachtenbehandelaar wordt de deelnemer gepeild of hij tevreden is met de maatregel en/of de genoegdoening. Dit wordt schriftelijk bevestigd, waarna de klacht is afgedaan.
Bij gebleken ontevredenheid wordt onderzocht of een nieuw aanbod wenselijk is. Dit wordt schriftelijk bevestigd, waarna de klacht als afgedaan wordt beschouwd.
De klachtenbehandelaar draagt zorg voor de afhandeling van datgene dat afgesproken is met de deelnemer.

10 Termijn

De klacht wordt afgehandeld door de klachtenbehandelaar binnen 6 weken na verzending van de ontvangstbevestiging aan de klager.
De geldende termijn voor de afhandeling van de klacht mag, met redenen omkleed, éénmaal met drie weken verlengd worden.

11 Beroep

Een uitspraak of besluit van de klachtbehandelaar is bindend, beroep is niet mogelijk.

12 Rapportage

De klachtenbehandelaar analyseert ieder jaar de klachten, waarbij wordt beoordeeld of: - er trends zichtbaar zijn; - corrigerende maatregelen tot tevredenheid hebben geleid; - maatregelen tot verbetering hebben geleid. De jaarlijkse klachtenanalyse maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid van de Assadaaka Community

Aldus vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Assadaaka Community,

Amsterdam, den 28-sten februari 2021

Ahmed El Mesri, voorzitter

Klachtenreglement
Opleiding Vertrouwenspersonen
Assadaaka Community
25 februari 2021
Rabbijn Simon Bornstein, geestelijk verzorger

Gepost door ahmed op Sunday, 28 February 2021
Share |
Cafe • (0) CommentaarPermalinkIn verband met hevige spamoverlast is het alleen mogelijk om te reageren als lid. Lid worden kan via deze link of de knop bovenaan de pagina. Inloggen kan door hier te klikken Lidmaatschap is vrij van spam en nieuwsbrieven. Onze excuses voor het ongemak.


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken

Contact
Wie zijn wij?
Voorpagina
Politiek
Agenda
Cafe
Columns
Dossiers

Agenda

11 juli 2008 Yacht en Robodocks
17-8-2008 Spektakel op IJburg
17-6-2008 Miracle Fortress live
5de Iftar Thema: sexuele diversiteit en religie Iftar/Debat
6de Iftar bij Assadaaka (Open Huis)
7de IFTAR BIJ ASSADAAKA 2008 - Brede viering Internationale Dag voor de Vrede, 21 september 2008
2/10/2008 Dag van de geweldloosheid
Gratis advocatenspreekuur voor mensen met een minimumuitkering

Recent Commentaar

Van saibismalgand 'Kerst- en nieuwjaarsgroet 2015'.
Van lpzywe 'Dialoog ontbijt over/met Migranten ouderen en hun geliefden.'.
Van ztcrkdn 'Migranten en ouderenzorg in Nederland'.
Van eclvrjmc 'Bewustwording medische Ethiek'.
Van wfupyjkqlio 'Week van Respect'.
Van ocbnrtjie 'Amsterdam Openspreekuren: NMI - Nederlands Migratie Instituut'.
Van aoeqyfcb '“Een gratis dagje onder de Marokkaanse zon: Dit is jouw kans!”'.
Van ofdyeerkdo 'Uitnodigin​g slotconfer​entie woensdag 11 juni 18.30-21.3​0 uur Jezelf kunnen zijn'.
Van klrkatdp 'Workshop ‘Naambordjes maken’'.
Van ftutawd 'Ik geloof nog steeds voor vrede in de wereld!'.

Maandelijkse Archieven

October 2013
August 2013
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006

Recente artikelen

Het doek valt, aplaus voor u
Expertmeeting: Reizen met een beperking
Workshop: Roze/ LHBTQI? Je mag er zijn!
Lichte lunch: 01 mei viering
Workshop: Roze of LHBTQI? Je mag er zijn!