homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Assadaaka Community start in het nieuwe haar activiteiten op 5 september 2012 in de Ruma Khami

Assadaaka Community - Adres: Ruma Khami, Makassarplein 1, 1095 RP Amsterdam. Voor meer informatie: Tel: (020) 7525131 (06-47440672) - E. .(JavaScript must be enabled to view this email address) - w. http://www.assadaaka.nl. Routebeschrijving: Ruma Khami, Makassarplein 1, Javaplein: bussen: 22,65, 359, tram: 14, Insulindeweg: trams: 7, 14, bussen: 37,245,359, Zeeburgerdijk: bussen: 22, 65, 359

Assadaaka Community start in het nieuwe haar activiteiten op 5 september 2012 in de Ruma Khami van maandag t/m vrijdag van 18:00 - 23:00 uur voor iedereen

Spreekuur

Vaak zijn de problemen van mensen die op het spreekuur komen van dien aard dat er veel aandacht aan moet worden besteed. Het feit dat Ahmed El Mesri vijftien jaar lang als medisch-sociaal tolk heeft gewerkt trekt mensen aan met een bepaalde problematiek. Een beschermde omgeving en privacy zijn hier dan ook kernbegrippen. Een ruimte waar rustig gewerkt kan worden is noodzakelijk voor een organisatie als Assadaaka, die door haar diversiteit en laagdrempeligheid een voorbeeld kan zijn ook voor andere organisaties. Het spreekuur biedt een luisterend oor aan buurtbewoners die daar behoefte aan hebben. Er wordt altijd uitgegaan van de situatie van de cliënt. Soms zijn het schrijnende verhalen. Niet altijd kan Assadaaka iets concreets doen voor de hulpvrager. Luisteren blijkt vaak al veel te betekenen voor de mensen. Dit heeft tot gevolg dat een constante stroom van mensen Assadaaka bezoekt voor de spreekuren. Assadaaka neemt in de sociale kaart van Zeeburg en van Amsterdam een belangrijke plaats in. Men weet dat er altijd iemand is die luistert, zo nodig bijstuurt en daar waar nodig kan verwijzen naar andere instanties. Het is dus van belang dat deze gesprekken vertrouwelijk en ongestoord kunnen plaatsvinden. Vanwege de laagdrempeligheid trekt Assadaaka mensen aan die normaliter geen gebruik kunnen maken van reguliere hulpverlenende instanties. Het zou een ramp zijn als Assadaaka deze mensen in de steek moet laten.
Concreet gezien wordt er in de spreekuren vooral ondersteuning en informatie geboden op het gebied van gezondheidszorg (o.a. over de WMO), van financiële en juridische problematiek, van problematiek die specifiek is bij migranten.

Taalwinkel
De Taalwinkel van Assadaaka biedt Nederlandse les op verschillende niveaus. Om te beginnen is er een speciale groep voor analfabeten en voor schrijfles. Vervolgens zijn er drie niveaus te vergelijken met het reguliere NT2 onderwijs. Bij Assadaaka wordt getracht om zoveel mensen mogelijk met hetzelfde niveau in één groep te plaatsen. Het afgelopen jaar is dit goed gelukt, mede door de grote inzet van onze bekwame vrijwilligers die begeleid worden door andere collega’s die zelf les geven in het reguliere onderwijs. De taallessen bij Assadaaka zijn belangrijk omdat ze laagdrempelig zijn, in het bijzonder voor mensen die door diverse omstandigheden niet in aanmerking komen voor reguliere Nederlandse taallessen in het kader van de verplichte inburgering. Er komen leerlingen van diverse achtergronden: hoogopgeleiden en laagopgeleiden, Zuid-Amerikanen, (Noord-)Afrikanen, Aziaten en Oost-Europeanen, vrouwen en mannen, jong en oud, etc.
Elke groep krijgt tweemaal per week les. Regelmatig worden de onderwerpen van thema-avonden verwerkt in het lesmateriaal.


Armoedebestrijding
Armoede betekent tekort aan geld en sociale uitsluiting. Meedoen in de maatschappij wordt moeilijker. Een opleiding om je positie te verbeteren kost geld.  Armoede is ingewikkeld omdat het te maken heeft met inkomen, meedoen in de maatschappij, gezondheid, opleidingsniveau, zelfredzaamheid, woon- en leefomgeving. Door de zorg daarover kan het soms zelfs gebeuren dat iemand de moed opgeeft op een betere toekomst. Zo´n neerwaartse spiraal moet voorkomen worden. Er zijn in Amsterdam Oost wel veel mogelijkheden voor mensen met een laag inkomen, maar het blijkt dat mensen in de praktijk door allerlei oorzaken de weg daarnaartoe niet altijd weten te vinden. Daar wil Assadaaka bij helpen.


Lotgenotencontact
Lotgenotencontact is erg belangrijk voor onze doelgroep. Zij wisselen kennis en ervaringen uit en leren van elkaar.  Lotgenoten ondersteunen elkaar, spiegelen zich aan elkaar en zijn zo beter in staat hun problemen met ziekte en afhankelijkheid van zorg te integreren in het dagelijks leven.
Een belangrijk element van dit soort contacten is dat deelnemers zich beter in hun vel voelen zitten. Dat komt omdat ze informatie en kennis verkrijgen over de aard van het probleem en hoe ermee om te gaan. Deelnemers worden mondiger en daardoor meer en meer een gesprekspartner van de hulpverlener. Op zijn beurt verwerft hij kennis over hoe het is om met een aandoening of psychosociaal probleem te moeten leven.

Beperking Sociaal Isolement
Assadaaka vraagt ook aandacht voor de positie van mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Deze zwakke groep mensen dreigt meer en meer onzichtbaar te worden, doordat ze uit schaamte, uit angst of gewoon op grond van hun beperking thuis blijven zitten en uit het sociale leven verdwijnen. Maar juist deze mensen hebben een andere kijk op de wereld waarin zij leven en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het leefmilieu in de stad.

Voorlichting en Themabijeenkomsten
Gezondheidsvoorlichting is noodzakelijk. In contacten met cliënten en cursisten blijkt dat er veel onwetendheid is. Met betrekking tot bijvoorbeeld aids en soa heerst er nog steeds een taboe. Doordat men er niet gemakkelijk over praat zijn er veel misvattingen.
Er wordt ook voorlichting gegeven op het gebied van terrorisme, psychologie van de angst, media, politiek, islam, christendom en overige godsdiensten.
Er is tevens aandacht geweest voor milieuvoorlichting om mensen meer bewust te maken.
Voorlichting over homofilie, onderwijs en beroepskeuze, over opvoeding, over verzekeringen, over werkgelegenheid, startende en gevestigde ondernemers bleek aan een grote vraag te voldoen.
Gezien de berichten die ons bereiken is het van belang om komend jaar nog meer voorlichting te geven over homoseksualiteit.

Project Eenzaamheid
Assadaaka heeft in 2010 besloten om het groeiende probleem van eenzaamheid aan te pakken. De doelgroepen zijn eenzame ouderen boven de 55 of volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of met een chronische ziekte. Doel van de bijeenkomsten is het doorbreken van taboes over eenzaamheid, informatieverstrekking en bewustwording over andere oorzaken van eenzaamheid, zoals structurele factoren en armoede, informatieverstrekking over mogelijkheden van professionele hulpverlening, emotionele en praktische ondersteuning, via spreekuren de mogelijkheid bieden om over de problematiek te praten met een sociaaljuridisch medewerker en empowerment om de eigen situatie te verbeteren. Assadaaka heeft hiermee als resultaat het sociale isolement van vele eenzame ouderen kunnen verminderen.

Jongeren
Om voortijdige schooluitval te voorkomen, stimuleren wij talentontwikkeling en de interesse van schooljeugd in sport en cultuur. School, opvoeding en ontspanning zijn 3 belangrijke elementen in het leven van een jongere. Krijgt de jongere de gelegenheid om zijn talenten te ontwikkelen of om bezig te zijn met zijn interesses,  dan zit hij goed in zijn vel en dat zal zijn weerslag hebben op zijn schoolwerk.

 

 

Project huiselijk geweld
Huiselijk geweld is een belangrijk speerpunt van Assadaaka, want mensen die in hun eigen huis, binnen hun eigen relatie, mishandeld worden – of dat nu fysiek of psychisch of allebei is – vormen een grote, maar zeer onmondige groep.
Schaamte speelt vaak een grote rol, gepaard aan heftige gevoelens van angst en onzekerheid, alles vanuit een situatie die heel geleidelijk aan zo gegroeid is. Al deze aspecten maken het moeilijk voor zowel slachtoffers als plegers om onder ogen te zien dat er een groot probleem is. Een probleem waarvoor alleen hulp van buiten een oplossing kan bieden. Assadaaka vraagt niet alleen aandacht voor de slachtoffers, maar ook voor de plegers. Een oplossing voor huiselijk geweld kan alleen bereikt worden wanneer beide partijen inzien dat er een onhoudbare situatie is ontstaan waaraan beide partijen een bijdrage moeten leveren om tot een oplossing te komen.

Project Opvoedingsondersteuning
Dit project is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen vereniging Assadaaka / NOMA en Trias Pedagogica. Het ontbreekt ouders vaak aan kennis en inzicht hoe zij, met behoud van culturele en religieuze normen en waarden, hun kinderen moeten opvoeden binnen de westerse samenleving. Bovendien weten ouders vaak de weg niet te vinden naar de verschillende instanties. Dit project heeft een preventief karakter en geeft voorlichting over opvoeden in Nederland, gericht op de bewoners van Amsterdam.
Doelstellingen zijn het vergroten van de kennis over opvoeden in twee culturen en ouders ondersteuning bieden om bij hun (islamitische ) opvoedingsstijlen rekening te gaan houden met de Nederlandse context.

Huiswerkbegeleiding

Waarom huiswerkbegeleiding? Soms omdat je de stof van een bepaald vak niet begrijpt. Soms zijn er problemen thuis die zo erg afleiden dat je je in de klas niet meer kunt concentreren. En soms kun je je er gewoon niet toe zetten om na schooltijd huiswerk te maken. Het is belangrijk om ook allochtone leerlingen te helpen met hun studie, zowel door hulp te geven bij het Nederlands, als door de achterstanden weg te werken.
Veel leerlingen krijgen daarom na schooltijd studiebegeleiding. Deze leerlingen zijn niet dommer dan andere leerlingen, maar hebben (tijdelijk) behoefte aan extra ondersteuning bij het maken van hun huiswerk.
Zij krijgen bijlessen om de achterstand in een bepaald vak weg te werken of extra uitleg over de bepaalde onderwerpen van een vak die ze na klassikale behandeling nog niet begrijpen.
De leerlingen moeten bewust worden gemaakt van het belang van goed onderwijs voor een latere carrière.

School en Opvoeding
In het kader van participatie zijn ook de problemen die zich voordoen tussen ouders en de school van hun kinderen een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Assadaaka. Veel problemen die ontstaan tussen ouders en de school berusten op misverstanden, die vaak eenvoudig uit de weg geruimd kunnen worden. Soms echter is er sprake van diepere redenen: wantrouwen tegen de school of tegen een leerkracht, afnemende slagvaardigheid van de school doordat bezuinigingen gesneden hebben in het personeel. Grotere klassen en vaak gebrekkige beheersing van het Nederlands bij ouders.
Wij zien het gevaar van een scheiding tussen kinderen van Nederlandse ouders en kinderen van niet-Nederlandse ouders – het fenomeen van de “witte” en de “zwarte” scholen – en wij zijn bang dat dit de integratie niet ten goede zal komen. Ook kinderen van allochtone ouders hebben recht op goed onderwijs, dat hun eigen talenten benut en tot ontwikkeling laat komen. Dit is een investering in de toekomst en in het belang van ons allemaal.

Kookgroep

Bij themabijeenkomsten en dialoogavonden wordt er bij verschillende gelegenheden door vrijwilligers en cursisten eten bereid. Door gezamenlijk te koken wordt op een ander vlak kennis gemaakt met elkaar en komen in een ontspannen sfeer onderwerpen aan de orde waar bijvoorbeeld tijdens de taallessen geen tijd en ruimte voor is.

Toneel en muziek

Zowel jongeren als volwassenen zijn enthousiast bezig geweest met acteren en het maken van muziek. Toneel en muziek zijn vooral van waarde gebleken bij het aantrekken van jongeren
De afgelopen jaren is door jongeren het stuk ‘Lazarus’ opgevoerd in de Muiderkerk en het stuk ‘Opa, je woont nu bij ons’ opgevoerd bij Assadaaka. Dit stukje maatschappelijke en persoonlijke betrokkenheid hebben zij helemaal zelf vorm gegeven.

Vrouwen

Bij Assadaaka gaat men er van uit dat in sommige gevallen vrouwen tijdelijk apart van mannen aan activiteiten kunnen deelnemen. Het gaat dan voornamelijk om vrouwen die slachtoffer zijn geweest van geweldsdelicten enz. Voor de overige vrouwen is de voorkeur te geven aan participatie met mannen tijdens taallessen, themabijeenkomsten en overige activiteiten. Deze visie heeft vruchten afgeworpen. Er hangt een ontspannen sfeer in de (les-)lokalen bij Assadaaka.

Sport

Er zijn te weinig goede sportfaciliteiten in de buurt. Zowel jongeren als ouderen maken gebruik van de sportzaal in de Meevaart. Voor de jongeren maakt het bezoek aan de sportclub de toegang tot andere faciliteiten een stuk gemakkelijker. Dit heeft onder meer geleid tot bezoek aan de spreekuren en dat de jongeren ook meer begeleiding konden krijgen van ouderen. Langs deze weg kunnen wij jongeren ook betrekken bij thema-avonden en speciale jongerenprojecten.
Veel jongeren sluiten zich niet aan bij sportverenigingen omdat ze de contributie niet kunnen betalen, terwijl er voorzieningen zijn om gratis te sporten. Wij wijzen ze op de mogelijkheden om gratis of voor weinig geld zich aan te sluiten bij verenigingen.

Computer

De computerlessen vormen een belangrijk onderdeel van de activiteiten van Assadaaka, want zonder computer ben je tegenwoordig nergens. De docenten bieden tijdens de ontmoetings- en ontwikkelingsactiviteiten ondersteuning bij het oplossen van problemen, ook voor de eigen computer van de cursisten. Er wordt veel gebruik gemaakt van internet, een voorwaarde om te participeren in de hedendaagse maatschappij. Begeleiding en uitleg over internet is van grote waarde gebleken. Internet bevat een schat aan informatie en tegelijkertijd is het ook een bron van onzinnig en overbodig kwetsend gedachtegoed. Voorlichting over hoe informatie tot stand komt, over de bronnen, de verspreiding en het gebruik ervan, is van groot belang.

 

 

 

WIE ZIJN WIJ

Assadaaka is het Arabische woord voor ‘vriendschap’. Assadaaka is een multiculturele Europese vereniging voor vriendschap die zich al meer dan 20 jaar op talloze manieren breed inzet voor integratie, participatie en sociale cohesie in onze multiculturele samenleving, meer in het bijzonder in en rond Amsterdam Oost.
Dit doet zij, naast het bieden van cursussen Nederlandse taal op verschillende niveaus en laagdrempelige spreekuren voor uiteenlopende vragen en problemen, zowel door het bieden van wekelijkse activiteiten voor specifieke doelgroepen, als het regelmatig organiseren van themabijeenkomsten, praatgroepen en speciale projecten.

De vereniging Assadaaka streeft ernaar zoveel mogelijk inwoners van Amsterdam – ongeacht nationaliteit, ongeacht zelfs formele (verblijfs)status – te helpen en te begeleiden in de behartiging van hun belangen. Het zal niet verbazen dat veel migranten een heel eigen problematiek hebben wat betreft hun relatie met de Nederlandse samenleving in het algemeen en de overheid in het bijzonder en velen van hen doen dan ook een beroep op de dienstverlening van Assadaaka en het netwerk waar de vereniging gebruik van kan maken.
Assadaaka wil niet alleen een ontmoetingsplek bieden aan mensen, zij brengt dit ook daadwerkelijk in praktijk. Zij reikt de helpende hand aan iedereen die dat nodig heeft en zij gaat zelf ook actief op zoek naar mensen die een helpende hand nodig hebben maar die de weg niet kennen of voor wie het moeilijk is om hulp te vragen.
Assadaaka helpt mensen in hun eigen taal, maar uitgangspunt is dat het de Nederlandse taal is die de basis is voor alle activiteiten, zowel op het gebied van hulpverlening als op het gebied van informatievoorziening. Zij stimuleert mensen die het Nederlands niet voldoende machtig zijn om er in het dagelijks leven gebruik van te maken, om de taal (beter) te leren, en zij biedt hiertoe ook praktische mogelijkheden.
Door het leren van de Nederlandse taal opent zich ook de weg naar de Nederlandse maatschappij en daardoor komt het integratieproces op gang. Op deze wijze, zo heeft Assadaaka in haar jarenlange ervaring meegemaakt, wordt de migrant van de patiënt die lijdzaam wacht tot zijn ziekte is genezen, een deelnemer aan de maatschappij. Wordt hij van iemand die aan de zijlijn staat tot een actief lid die zijn lot in eigen handen neemt.
Assadaaka boekt resultaten en dat heeft zijn weerslag op buurt- en op stadsniveau.
Het behoeft bijna geen betoog dat Assadaaka, om dit doel te bereiken, zeer open, veilig en toegankelijk moet zijn en dat zij dan ook altijd zal proberen om voor iedereen een plek te vinden.
Assadaaka heeft sinds haar oprichting in 1991 een naam opgebouwd. Buurtbewoners kennen de weg naar Assadaaka, ze weten dat Assadaaka laagdrempelig is en dat ze er altijd een luisterend oor kunnen stadsniveau.
Uitgangspunt hierbij is echter altijd dialoog. Ook – juist – bij controversiële onderwerpen. Want alleen door in dialoog te treden is het mogelijk om begrip voor elkaar te krijgen, begrip voor elkaars standpunten, maar ook om tot herziening van standpunten te komen, tot groter inzicht voor elkaar, en om elkaar te kunnen blijven zien als medemens. Een medemens die wij tegemoet kunnen treden en in wie wij ons weerspiegeld zien.

“Assadaaka blijft de dialoog aangaan over allerlei maatschappelijke onderwerpen. In mijn visie is er geen plaats voor vijanddenken en het wij-en-zij denken. We leven samen en hebben het samen te doen. Oorlogen en strijd zijn wat mij betreft ècht uit de tijd. Vrede is het thema dat mij veel meer intrigeert. En Assadaaka wordt meer en meer een vredesbeweging vanuit vriendschap onder elkaar. Denken vanuit vriendschap maakt het vrijwel onmogelijk om tot oorlog en strijd te komen.
Het is juist ons streven om mensen en groepen uit onze samenleving bijeen te brengen die wellicht niet vanzelfsprekend en dagelijks met elkaar in contact komen – door welk verschil in achtergrond, leefsituatie of gezondheidssituatie dan ook. 
Vrouwen achter het fornuis, homo’s in de kast, gehandicapten achter het gordijn, migranten op hun speciale migranteneiland en ieder voor zich en God voor ons allen. Maar welke God dan?


Daar maak ik me nu echt druk om en dit blijft vragen om een voortdurende dialoog” aldus de oprichter Ahmed el Mesri.

Onze doelgroepen zijn mannen en vrouwen, jongeren, mensen met en zonder beperking, migranten en niet-migranten, oudere migranten, homoseksuelen, buurtbewoners/ Amsterdammers, vaders en moeders, daklozen.
Assadaaka blijft de dialoog aangaan over allerlei maatschappelijke onderwerpen.
Wat Assadaaka voor ogen staat en wat zij al jaren succesvol in praktijk brengt, is het samenbrengen van groepen en mensen binnen onze samenleving die wellicht niet vanzelfsprekend met elkaar in contact komen, hetzij door verschillen in achtergrond, manieren van leven of gezondheidssituatie.
Assadaaka wil de sociale cohesie en vriendschap bevorderen tussen verschillende groepen en individuen en zij wil de emancipatie en participatie van achtergestelde groepen en individuen bevorderen.
Zij wil dat doen door:
-  een ‘warme’ plek te bieden en een luisterend oor;
-  voorlichting te geven over relevante maatschappelijke onderwerpen;
-  te laten participeren door meedoen aan diverse activiteiten;
-  de zelfredzaamheid te bevorderen;
-  dóór te verwijzen naar de juiste instanties;
-  een brugfunctie te bieden om mensen zelf op weg te helpen.

Bij Assadaaka werken uitsluitend vrijwilligers, 140 in totaal. Daarnaast wordt er een tiental stagiaires op MBO- en HBO-niveau van diverse richtingen bij ons begeleid.

Assadaaka ziet het als haar missie om er te zijn voor iedereen en voor de hele buurt. Bij de aanpak en de programma’s gaat Assadaaka uit van de kracht en mogelijkheden van ieder mens, ongeacht afkomst, leeftijd, culturele achtergrond, sekse en seksuele geaardheid, levensovertuiging, geloof, opleiding, status of welke andere groepering dan ook. Want: Assadaaka kijkt naar de mens en niet naar de categorie! 

Meer specifiek werkt Assadaaka voor:
- mensen die de weg (nog) niet kunnen vinden in de Nederlandse samenleving en in het woud van instanties;
- mensen die willen integreren en de Nederlandse taal willen leren;
- mensen die in een geïsoleerde positie verkeren en daardoor (dreigen te) vereenzamen;
- vrouwen uit niet-westerse culturen die zich willen ontwikkelen en emanciperen;
- gehandicapten en chronisch zieken (migranten);
- buurtgenoten van mensen met een andere afkomst die met allerlei vragen zitten.

Assadaaka onderscheidt zich van andere buurtorganisaties doordat zij:
- laagdrempelig is: iedereen moet er gemakkelijk binnen kunnen lopen en zich gezien, gehoord en gesteund kunnen voelen;
- werkt met een persoonlijke aanpak;
- intensieve ervaring in huis heeft met migrant en gehandicapt zijn en daardoor een brugfunctie kan vervullen;
- werkt met lotgenoten: zij (migranten) die ook beperkingen hebben;
- taboes doorbreekt, zowel op het gebied van migranten en handicaps als andere maatschappelijke taboes en ‘moeilijke’ onderwerpen.

Assadaaka werkt samen met diverse andere belangenorganisaties in heel Amsterdam en daarbuiten. Zij heeft de beschikking over een netwerk aan organisaties en contacten die met elkaar uitwisselen en op de hoogte worden gehouden van alle activiteiten binnen Assadaaka.

 


Het moge duidelijk zijn, het werk van Assadaaka is onmisbaar voor Oost. Het werk is met niets te vergelijken wat tot nu toe in de buurt wordt geboden op dit vlak.
Wij geloven zowel in de noodzaak als in de uitstralende kracht van ons werk. Juist omdat we ons met z’n allen met hart en ziel inzetten voor grotere participatie van specifieke en zeer gevarieerde groepen mensen is ons werk van onschatbare waarde voor de buurt en het is daarom van cruciaal belang dat we toegankelijk kunnen blijven voor groeiende groepen mensen!

Adres:

Ruma Khami, Makassarplein 1, 1095 RP Amsterdam

Voor meer informatie:
Tel: (020) 7525131 (06-47440672) - E. .(JavaScript must be enabled to view this email address) - w. http://www.assadaaka.nl

Routebeschrijving: Ruma Khami, Makassarplein 1, Javaplein: bussen: 22,65, 359, tram: 14, Insulindeweg: trams: 7, 14, bussen: 37,245,359, Zeeburgerdijk: bussen: 22, 65, 359

 

 

Gepost door kamal
AgendaPermalinkCommenting is not available in this channel entry.

Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken