homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Verslag themabijee?nkomst Monogamie en Polygamie op vrijdag 18 mei 2012

De themabijeenkomst Monogamie en Polygamie op vrijdag 18 meijongslteden was een compleet succes!
Wat is Monogamie? Een huwelijksrelatie waarbij iemand slechts met éénpersoon trouwt.
In Nederland is monogamie in het Burgerlijk Wetboek alsvolgt verwoordt: “Een persoon kan tegelijkertijd slechts met één ander persoondoor het huwelijk verbonden zijn.???

Men gaat er van uit dat monogamie en trouw zijn dezelfdebetekenis hebben.
In het woord “trouwen??? zien we ook het woord “trouw???. Als je trouwt beloof je elkaar “trouw???te zijn! De invloed van onder andere geloofsovertuiging, cultuur, genen en debehoefte aan liefde , genegenheid en waardering, is de aanleiding dat de enemens zich meer monogaam zal gedragen binnen een relatie dan een ander.

Wat is Polygamie?

Men spreekt van polygamie wanneer iemand met meerderepartners tegelijkertijd getrouwd is.
In Nederland is polygamie bij de wet verboden!
Er zijn twee varianten van polygamie te onderscheiden,namelijk polygynie en polyandrie.
Wanneer een man met meerdere vrouwen tegelijk trouwt iser sprake van polygynie.
Polyandrie is de situatie waarbij één vrouw met meerderemannen tegelijk is getrouwd.
Uit onderzoek van de politicologen Valerie M. Hudson enandrea M. den Boer is aangetoond, dat het percentage van het aantal misdrijven in polygame samenlevingenveel groter is ten opzicht van monogame samenlevingen. Dit komt door het feit datniet alle mannen de kans krijgen te trouwen.

Vriendelijke groeten,
Aisjah Kaskandar/ Psychosociaal Counselor

Hierbij volgt de toespraak van de heer Ahmed El Mesri overde noodzaak om stil te staan bij de onderwerpen Monogamie en Polygamie in eenland als Nederland! 

Welkom, dames en heren, geachte aanwezigen,

In de uitnodiging hebben jullie ongetwijfeld kunnen lezendat het thema van deze avond op zijn zachtst gezegd controversieel is, maaronze multiculturele vereniging Assadaaka gaat controversiële onderwerpen nooituit de weg.
Voor wie mij nog niet kent: ik ben Ahmed El Mesri, oprichteren voorzitter van Assadaaka, de vereniging die zich niet alleen inzet voorparticipatie, integratie, sociale cohesie en interculturele tolerantie, maardie ook taboes bespreekbaar maakt. Daarom gaan wij ons vanavond buigen over devolgende kwesties: is de mens van nature monogaam of wordt deze vorm van levenons opgelegd door de maatschappij. Endaarnaast: het is bekend dat er meer vrouwen dan mannen zijn. Dat betekent datals alle mannen getrouwd zijn, er nog altijd vrouwen overblijven die geen manhebben. Is het deze vrouwen toegestaan een buitenechtelijke relatie met eengetrouwde man aan te gaan? En is het mannen toegestaan er een buitenechtelijkerelatie met een vrouw op na te houden?
De eerste vraag kunnen wij eigenlijk al uit het voorgaandebeantwoorden: hoogstwaarschijnlijk kunnen wij gerust stellen dat de mens nietmonogaam is, hoewel het maatschappelijk, zeker in de westerse wereld, wenselijkis naar buiten toe het beeld van monogamie op te houden.
Iedereen weet, uit films, boeken, tijdschriften en vaak ookuit eigen ervaring dat mensen regelmatig buitenechtelijke relaties hebbenwaarbij seks komt kijken – ik heb het immers niet over alle andere relaties diemensen hebben buiten het huwelijk om, zoals familierelaties en collegialerelaties, waaraan gewoonlijk geen seks te pas komt. Als wij daadwerkelijkmonogaam waren, dan zouden wij geen seksuele relaties vóór en buiten hethuwelijk om hebben. Wie ontkent dat mensen vóór en buiten het huwelijk omseksuele relaties heeft, is hetzij buitengewoon wereldvreemd hetzij wel in eenerg ontkennende fase.
Maar als we stellen dat de mens niet monogaam is, waaromwordt dan zo krampachtig dat beeld van monogamie opgehouden?  Dat is een vraag die ik hierbij op wil werpenen waar we zo meteen over gaan discussiëren.
En het tweede: mannen overlijden gemiddeld niet alleen opjongere leeftijd dan vrouwen – in Nederland is de gemiddelde levensverwachtingvoor mannen bijna 79 jaar en voor vrouwen ruim 83 jaar – de sterfte ondermannen is wereldwijd gezien groter dan onder vrouwen door oorlog en strijd. Wekunnen dus stellen dat er meer vrouwen zijn dan mannen. Is het dan nieteigenlijk logisch dat mannen er meer vrouwen op nahouden? Natuurlijk, deverhoudingen liggen niet zo dat er twee keer meer vrouwen zijn dan mannen.
In onze stad, Amsterdam, wonen bijna 390.000 mannen en ruim400.000 vrouwen. Zo blijven er dus vrouwen zonder mannen over, ook wanneer wijhomoseksuelen nog buiten beschouwing laten. Moeten getrouwde vrouwen solidairzijn met hun niet getrouwde seksegenoten en hun mannen met hen delen? Of wordthet niet zo langzamerhand tijd om het monogame huwelijk maar gewoon helemaalvaarwel te zeggen en te gaan kijken naar een manier van samenleven die meeraansluit op de wensen van de moderne tijd en van de individuele mens?
Het huwelijk immers bestaat al duizenden jaren en is in onzemaatschappij feitelijk weinig veranderd: het is nog steeds een exclusieveverbintenis tussen twee mensen – sedert enige tijd ook tussen mensen vanhetzelfde geslacht, maar dat is dan ook de enige verandering die erinaangebracht is. Gezien de grote maatschappelijke veranderingen van de afgelopendecennia – en die zijn nog lang niet afgelopen, maar gaan gewoon door – is hethuwelijk misschien wel erg achtergebleven. Want ondanks het homohuwelijk blijfthet een exclusieve verbintenis tussen twee mensen, twee mensen tussen wie geenander iemand geacht wordt te komen.
Komen wij terug op de vragen die wij aan het begin van onzerede gesteld hebben: is de mens van nature monogaam of is dit ons door demaatschappij opgelegd?
We hebben al geprobeerd mogelijke standpunten naar voren tebrengen; de rest van deze avond gaan wij hierover discussiëren, niet om tot eendefinitief standpunt te komen, maar omzoveel mogelijk verschillende denkwijzen voor het voetlicht te brengen en omons af te vragen waar wij zelf staan in deze.
Ik wens u allemaal een vruchtbare discussie toe met ruimteen respect voor elkaars meningen, ook wanneer zij de uwe niet zijn. 

Dank u wel.

Gepost door kamal
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken