homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Reisbureau Rita

Het gerechtshof in Arnhem heeft degene die eind 2005 werd opgepakt voor het tonen van een Reisbureau Rita-poster aan een cameraploeg opnieuw vrijgesproken.

Eerder was ook de politierechter tot de conclusie gekomen dat de poster ‘de grenzen van de vrijheid van meningsuiting opzocht, maar niet overschreed’. Het Openbaar Ministerie was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep. Met name wilde het OM dat het gerechtshof duidelijk aangaf waar die grenzen van de vrijheid van meningsuiting dan precies lagen.


In de uitspraak van het gerechtshof wordt deze vraag, helaas voor het OM, weer niet in algemene zin beantwoord. Dat zou ook onzin zijn, want rechtspraak over vrijheid van meningsuiting kenmerkt zich er juist door, dat van geval tot geval wordt bekeken of criteria voor het inperken van die vrijheid van toepassing zijn. Een algemene uitspraak over waar die grenzen liggen zou dan ook nogal ongepast zijn.

We zijn blij dat ook het gerechtshof heel duidelijk heeft aangegeven dat het tonen van deze poster binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting past. We hopen dat ook het OM de hint begrijpt en niet ook nog in cassatie gaat. En we hopen al helemaal dat, mocht ooit nog weer zoiets vreselijks gebeuren, dat politie en justitie onze uitingen van woede en schaamte netjes laat hangen.

Tijdens de zitting kwam overigens eindelijk de aap uit de mouw over de reden voor het hele circus van inbeslagname van spandoeken, invallen om posters weg te halen en die ene arrestatie. De Advocaat-Generaal suggereerde in bedekte termen dat meningsuitingen als de Reisbureau Rita-poster in de huidige ‘verharde samenleving’ kunnen leiden tot een klimaat waarin er ‘doden vallen’. Daarbij refereerde hij blijkbaar aan de moorden op Fortuyn en Van Gogh.
Nog afgezien van de vraag of de samenleving ?berhaupt aan het verharden is, wat wij sterk betwijfelen, kun je opmerken dat het Openbaar Ministerie zich hier wel heel dom opstelt. De meeste commotie heeft de overheid toch echt zelf veroorzaakt, ten eerste door het onmenselijke vluchtelingenbeleid, ten tweede door toe te staan dat elf mensen, wiens lot in handen van de overheid lag, een gruwelijke dood stierven, en ten slotte door het veroorzaken van een hoop commotie en protest door gerechtvaardigde uitingen van onmacht, schaamte en woede in de vorm van spandoeken en posters in beslag te nemen.

Wat citaten uit de uitspraak:

“De poster roept noch expliciet noch impliciet op tot het gebruik van geweld, haat of discriminatie dan wel verstoring van de openbare orde. Het hof is het niet eens met de advocaat-generaal, waar deze ter terechtzitting van het hof in zijn repliek, zij het met grote voorzichtigheid, (zakelijk weergegeven) heeft gesuggereerd dat uitingen als de onderhavige - binnen het kader van de ontwikkeling van verharding in de samenleving - ertoe zouden kunnen leiden tot dat er ?doden vallen?. Kennelijk doelt de advocaat-generaal op een tweetal in de recente geschiedenis gepleegde politieke moorden (Fortuyn en Van Gogh).”

“Anders dan de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat in de tekst en verdere opmaak van de poster geen vergelijking met nazi-praktijken besloten ligt. De afbeelding op de poster is ontleend aan een foto in de Volkskrant van een situatie in het cellencomplex Schiphol-Oost na de brand in de nacht van 26 op 27 oktober 2005. Ook de ? kennelijk aan een uitspraak van de minister Verdonk waarin de term ?adequaat? werd gebezigd refererende- tekst op de poster wijst in deze richting. Bovendien heeft verdachte ter terechtzitting van het hof aangegeven dat de vergelijking met nazi-praktijken in het geheel niet is beoogd. Hieraan doet het enkele gebruik van de termen ?deportatie? en ?crematie? niet af.”

“De poster bevat geen beschrijving van feiten maar is een waardeoordeel. Van dit oordeel kan niet worden gezegd dat het zonder feitelijke basis is in de door het EHRM (europees verdrag voor de rechten van de mens - AV) bedoelde zin. Hierbij is van belang dat de politieke verantwoordelijkheid voor het detentiecentrum berustte bij mevrouw Verdonk als minister van vreemdelingenzaken. Ten tijde van verdachte?s gedraging werden in de maatschappelijke discussie vele aanwijzingen naar voren gebracht waaruit kon blijken dat het detentiecentrum onvoldoende brandveilig was. In de maatschappelijke discussie werden voorts vele twijfels geuit omtrent de houdbaarheid van de opmerking van minister Verdonk dat de medewerkers adequate maatregelen hadden genomen. De Onderzoeksraad voor de veiligheid concludeerde in een in september 2006 gepubliceerd rapport onder meer dat een aantal overheidsinstanties tekort was geschoten waardoor de veiligheid en in het bijzonder brandveiligheid te weinig aandacht gehad.
- Nu ? naar verdachte heeft verklaard en naar duidelijk zal zijn geweest voor de lezers van de poster - de toonzetting van de poster sarcastisch was en gebruik werd gemaakt van een zekere mate van overdrijving, is minder gauw sprake van een in een democratische samenleving noodzakelijke beperking van de vrijheid van meningsuiting.

In het bijzonder op basis van deze overwegingen concludeert het hof dat niet gebleken is van een ?pressing social need? voor het verbieden van de onderhavige poster, zodat de beperking van het recht op vrije meningsuiting in de vorm van een veroordeling van verdachte wegens smaadschrift niet noodzakelijk is in een democratische samenleving. Dit leidt ertoe dat de regeling van artikel 261 van het Wetboek van Strafrecht op grond van artikel 94 Grondwet buiten toepassing wordt gelaten.”

Wie na al deze citaten alsnog de hele uitspraak wil lezen (dat soort mensen zijn er), kan dat doen op
http://www.rechtspraak.nl/
Relevante zoekgegevens:
LJN: AZ5504, Gerechtshof Arnhem , 21-000200-06
indymedia.nl

Gepost door Tess Jungblut
CafePermalinkAls ik het goed lees zegt de rechter eigenlijk: Rita je bent te ver gegaan met de uitvoering van je meedogenloze beleid en je hebt je zaakjes niet goed op orde gehad :stom:

Posted by Tess  on  02/06  at  12:39 AM


ZO ZIJ HET!

Posted by Anneke Meijer  on  02/06  at  04:49 AM


Tussen alle wetsartikelen heen:

- paar activisten maken het geweraakte poster met een plaatje van de deportatiebajes in Schiphol

- het OM erkend erin diens natuur van concentratiekamp

- vervolgens word poster + activisten opgepakt (inclusief invallen met oproerpolitie om een paar spandoeken)

- uiteindelijk word iedreen vrijgesproken

Het korreltje zout: niemand zij ooit ‘nazipraktijken’ of ‘concentratiekamp’ behalve het OM en het ministerie van justitie. De overeenstemmingen zijn echter dermate duidelijk aanwezig dat het zelf de beulen in de moderne ‘uitzetcentra’ opvalt.

Het echt geniale aan het hele gedoe is dus dat de staat zich hier zelf heeft ontmaskeert.

Het tragische eraan is dat daarvoor eerst 11 mensen het leven moesten laten. Gezien het feit dat deze nieuwe ‘concentratiekampen’ ondanks de vertrek van rita nog steeds gebruikt worden, vraag ik me af welk les men hier NIET volgt.

DE GRENSEN OPEN, GEEN MENS IS ILLEGAAL!

Posted by wibaut  on  02/06  at  10:04 AM


Wibaut, het is alles een kwestie van optellen en afrekenen ... steeds meer worden mensen en zaken, zoals onze economie en alles wat daarmee samenhangt gemilitariseerd.

Waar dat in zal eindigen hoef ik jou niet te vertellen ... dat laat eigenlijk het beleid van burgemeester Cohen, die steeds meer marechaussees door de Amsterdamse straten laat marcheren, zien!

Posted by Tess Jungblut  on  02/06  at  10:14 AM


Er bestaat slechts EEN Land
DE AARDE,
En er bestaat slechts EEN Volk,
DE MENS!

Posted by Anneke Meijer  on  02/08  at  04:22 PM


Anneke je ben een kanjer

Posted by Ahmed  on  02/08  at  04:44 PM


Volgens Hubert Smeets, journalist bij de Groene Amsterdammer ondertekent Rita Verdonk nog steeds de uitzettingsformulieren! Ze heeft het besluit van de Kamer gewoon naast zich neer gelegd.

Citaat uit de onlangs verschenen Groene Amsterdammer:

“Wist u dat minister Verdonk nog steeds een scepter zwaait over de ind? Wist u dat ze, ook na de door de Tweede Kamer aangenomen motie van afkeuring, via de zijdeur invloed blijft uitoefenen op het vreemdelingenbeleid?

Ondergetekende wist dat niet. Ik was dus verbaasd toen ik onlangs een brief onder ogen kreeg waarin de ind een bijna zes jaar geleden genaturaliseerde buitenlander dreigt met denaturalisatie omdat diens naturalisatie volgens de ind niet keurig en conform de rijkswet op het Nederlanderschap zou zijn verlopen. Van leugens is in onderhavige casus geen sprake en dus gaat een vergelijking met de affaire-Ayaan Hirsi Ali niet op, die kwestie die Verdonk vorig jaar net n?et de kop kostte maar het kabinet wel. Maar nu de ind dankzij het indammen van de immigratie wat minder om handen heeft, kunnen de prioriteiten van de dienst weer worden aangescherpt. Alle naturalisaties van de afgelopen jaren worden sinds de kwestie-Hirsi Ali daarom successievelijk uit de la getrokken en tegen het licht gehouden. Oneffenheden, zoals het ontbreken van de juiste documenten of stempels dan wel be?digde vertalingen, dienen met terugwerkende kracht te worden aangepakt.

Tot zover niets geks aan de hand. Regels zijn regels, zeker voor de ind.

Maar wie tekent daarvoor? De brief van de ind met bovenstaande waarschuwing aan die ene Nederlander van vreemde afkomst was eind januari verstuurd, ruim een maand na de hilarische ministerscrisis rond het generaal pardon en het daarop volgende stoelendansje tussen de bewindslieden op Justitie. Wie de staatsrechtelijke manoeuvres van medio december politiek op zich had laten inwerken, zou mogen veronderstellen dat Verdonk sindsdien geen ministeri?le verantwoordelijkheid meer draagt voor de ind. In zijn brief van 13 december aan de Tweede Kamer, daags na de aangenomen motie van afkeuring, had premier Balkenende immers geschreven dat minister Hirsch Ballin van Justitie de ?verantwoordelijkheid voor het beleidsterrein Vreemdelingenzaken op zich zal nemen? en dat ?minister Verdonk het beleidsterrein Integratie zal blijven behartigen en daarnaast zal worden belast met de zorg voor Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering?. Logisch geredeneerd heeft de ind met dat pakket weinig tot niets te maken. Naturalisatie heeft immers per definitie betrekking op vreemdelingen. Of kunnen autochtonen ook in aanmerking komen voor naturalisatie tot Nederlander en dus voor denaturalisatie tot buitenlander?

De hierboven genoemde brief van januari 2007 was echter niet ondertekend door de minister van Justitie maar door de minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering. Kortom, door niemand minder dan Verdonk”

Posted by Tess  on  02/08  at  05:23 PM


Ja…ik vind het zo griezelig te weten dat de echte machthebbers achter de schermen opereren,en de touwtjes in handen houden.

Posted by Anneke Meijer  on  02/08  at  05:52 PM


Anneke, er is dus geen democratie meer in Nederland ... wat dan wel? Hoe zou je het kunnen noemen?

Noch vleesch noch visch ...  rolleyes

Posted by Tess  on  02/08  at  06:03 PM


Zelf noemen ze het wanneer het over anderen gaat Terrorisme, corrupte staatslieden, of dictatuur.Maar in eigen huis heet het democratie….


Ikzelf vind dat het duidelijk is dat er hard word gewerkt aan de nieuwe wereld orde onder aanvoer van Amerika.Dit is al duidelijk zichtbaar zoals b.v. de VN troepenmachten ,die onder toezicht van Amerika de VREDE gaan handhaven,en waar meer slachtoffers vallen dan in de tijden die zij oorlog noemen.Ik zie ze dan ook als het nieuwe wereld leger.Die er voor moeten zorgen dat de macht in handen van dat clubje valt.

Uiteindelijk ben ik mij er goed van bewust,dat de rijksten der aarde,de touwtjes goed in handen hebben en de werkelijke machthebbers achter de politiek zijn.

En dat terwijl ik toch van nature best positief ingesteld ben.
:wallbash:

Posted by Anneke Meijer  on  02/09  at  03:57 PM


Positief ingesteld zijn is een zege en ook wel een min of meer voorwaarde om de tijd die je hier hebt goed en fraai te benutten.

Dat staat echter los van de machtsstructuren die op dit moment, wellicht ook onder invloed van de globalisatie en de mediahype zo dicht bij je in huis komen! Wat valt er nog te verbergen?

Ik ben er blij mee, ik ben erg ‘nieuwsgierig’ ... en ik help graag een handje mee om die baasjes die de touwtjes in handen hebben te ontmaskeren ...  cool smile hahahaha

Brengt mij terug naar het touwtjetrekken op de kermis ... waauw dat was wel leuk en heeeel erg spannend!

Posted by Tess Jungblut  on  02/09  at  04:15 PM


Commenting is not available in this channel entry.

Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken