homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Gedragscode Vertrouwenspersonen Assadaaka Community

xxz1Préambule:
De Gedragscode Vertrouwenspersonen Assadaaka is ontworpen en opgesteld door de Geestelijk Verzorger van de Assadaaka Community en vastgesteld door het Bestuur van de Assadaaka Community. De introductie van deze Gedragscode voor Vertrouwenspersonen (hierna ‘de Gedragscode’) behoort tot de verdere professionalisering van het vrijwilligersbeleid van de Assadaaka Community.

De Gedragscode is een richtsnoer voor alle Vertrouwenspersonen die de Opleiding Vertrouwenspersonen of de Opleiding Jongeren Vertrouwenspersoon bij de Assadaaka Community doorlopen hebben en in het bezit zijn van een Certificaat Vertrouwenspersoon.

Met deze Gedragscode voorziet het Bestuur van de Assadaaka Community huidige en toekomstige vertrouwenspersonen van informatie. Een Vertrouwenspersoon van de Assadaaka Community is uitsluitend die persoon, wie een door het Bestuur getekend en geldig verklaard Vrijwilligerscontract kan overleggen.

Door ondertekening van een Vrijwilligerscontract bij de Assadaaka Community heeft de vrijwillige Vertrouwenspersoon ingestemd met naleving van deze Gedragscode. Zulks tijdens de activiteiten van de Assadaaka Community en daarbuiten.

De Gedragscode is tevens een toetssteen voor de Geestelijk Verzorger om vast te kunnen stellen of een Vertrouwenspersoon functioneert of disfunctioneert.

Daar waar in de mannelijke vorm wordt geschreven over de Vertrouwenspersoon, kan ook de vrouwelijke vorm gelezen worden.
Professionele ethiek en integriteit
Gecertificeerde Vertrouwenspersonen en Jongeren Vertrouwenspersonen nemen algemene en sociale normen en waarden – zoals de reglementen en protocollen – van de Assadaaka Community als uitgangspunt bij hun functie-uitoefening. Vertrouwenspersonen leven de Gedragscode en de Professionele Code naar behoren na.

De Assadaaka Community verwacht van de Vertrouwenspersoon dat deze zich gedraagt zoals van een behoorlijke Vertrouwenspersoon verwacht mag worden.

De Vertrouwenspersoon leeft tevens de ethische normen en waarden na, ook als de Vertrouwenspersoon druk van buitenaf ervaart. Uitsluitend in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken, maar niet dan na overleg met de Geestelijk Verzorger.

De Vertrouwenspersoon verricht zijn vrijwillige werk en activiteiten als gecertificeerde en bekwame Vertrouwenspersoon. Daarbij handelt de Vertrouwenspersoon redelijk en billijk. Tijdens de werkzaamheden wordt maximale zorgvuldigheid in acht genomen.

De vertrouwenspersoon is zich ervan bewust dat onder het naleven van sociale en ethische normen onder meer valt het niet aannemen van giften en geschenken en het niet aangaan of onderhouden van persoonlijke relaties, van welke aard dan ook, met de medewerker. De Vertrouwenspersoon of de Jongeren Vertrouwenspersoon bewaart de professionele nabijheid en afstand tot de hulp en ondersteuning vragende cliënten.

Neutraliteit
De Vertrouwenspersoon of Jongeren Vertrouwenspersoon stelt zich professioneel en neutraal op. De vertrouwenspersoon dient zich uitsluitend te laten leiden door de belangen van de om hulp en ondersteuning vragende cliënt(e) en nimmer door eigen belang, dan wel eventuele belangen van de organisatie.

De Vertrouwenspersoon en Jongeren Vertrouwenspersoon staat naast de om hulp of ondersteuning vragende cliënt(e), begeleidt en ondersteunt de cliënt(e). Nooit mogen de handelingen worden uitgevoerd zonder de wil en toestemming van de cliënt(e). Dit onder voorbehoud van wettelijke bepalingen die anders bepalen. Ook geldt dit voorbehoud ten aanzien van situaties waar de Vertrouwenspersoon of Jongeren Vertrouwenspersoon door in gewetensnood komt of kan komen. Zulks ter beoordeling van de geestelijk verzorger van de Assadaaka Community.

Bemiddeling behoort niet tot de taken van de Vertrouwenspersoon of Jongeren Vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is geen onderzoeker en doet niet aan waarheidsvinding.

Helderheid
De Assadaaka Community werkt volkomen transparant en verwacht dit ook van haar vrijwillige medewerkers/sters. De Vertrouwenspersoon of Jongeren Vertrouwenspersoon verschaft de cliënt, het Assadaaka Community Bestuur en de geestelijk verzorger duidelijkheid over haar/ zijn rol, taken en positie als Vertrouwenspersoon en wat de betrokkenen van hem mogen verwachten.

Vertrouwelijkheid
De vrijwillige Vertrouwenspersoon en Jongeren Vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht duurt ook voort na beëindiging van de begeleiding van de cliënt, ten aanzien van alles wat zij/hij in zijn hoedanigheid verricht.

Vertrouwenspersoon of Jongeren Vertrouwenspersoon verneemt, tenzij wettelijke regelingen anders bepalen of sprake is van een conflict van plichten waardoor hij in gewetensnood komt.
De geheimhoudingsplicht duurt ook voort na stopzetting van het vrijwilligerswerk bij de Assadaaka Community.
Integer handelen staat bij alle bestuursleden en voluntairs van de Assadaaka Community centraal. Misstanden of een vermoeden daarvan kunnen worden gemeld bij de geestelijk verzorger. De geestelijk verzorger is door het bestuur benoemd als Vertrouwenspersoon voor alle voluntairs, dus ook voor de gecertificeerde Vertrouwenspersonen en Jongeren Vertrouwenspersonen.
Ook de geestelijk verzorger geldt dat dat, indien de vrijwilliger bij hem een vertrouwelijke melding inzake een vermoeden van een misstand of een onregelmatigheid doet (de melder wil niet dat zijn identiteit bekend wordt gemaakt), hij als intermediair namens de voluntaire Vertrouwenspersoon of Jongeren Vertrouwens deze melding bij de voorzitter van de Assadaaka Community doet.

Vertrouwenspersonen hebben geen wettelijk verschoningsrecht zoals een geestelijk verzorger.

Professionele kernwaarden en bijhorende competenties
Het werk van de Vertrouwenspersoon of de Jongerenvertrouwenspersoon wordt gekenmerkt door integriteit en betrouwbaarheid. De Vertrouwenspersoon of Jongeren Vertrouwenspersoon oefent het vak uit naar beste kunnen. De Vertrouwenspersoon of Jongeren Vertrouwenspersoon is materiedeskundig en gespreksvaardig, kent de sociale kaart van Amsterdam-Oost en Groot Amsterdam, op grond van de opleiding, de verdiepingsmodule, stage, begeleiding en deskundigheidsbevorderingsdagen die haar/ hem kosteloos worden aangeboden door de Assadaaka Community.

Van de Vertrouwenspersoon of de Jongeren Vertrouwenspersoon wordt verwacht dat hij evenwichtig, flexibel en doortastend is. Tevens beschikt hij over empathisch vermogen. Persoonlijke kwaliteiten worden van groot belang geacht door de Assadaaka Community.

De Vertrouwenspersoon of Jongeren Vertrouwenspersoon kan uitsluitend als zodanig optreden, in geval hij opgeleid en gecertificeerd is, conform de hierboven genoemde kernwaarden, door de geestelijk verzorger van de Assadaaka Community.
Een andere kernwaarde is die van het levenslang leren. De Vertrouwenspersoon of Jongeren Vertrouwenspersoon heeft de bereidwilligheid om zich voortdurend bij te scholen, zich verder te specialiseren en verder te ontwikkelen tot een vrijwillige, maar professioneel werkende Vertrouwenspersoon of Jongeren Vertrouwenspersoon. De Vertrouwenspersoon of de Jongeren Vertrouwenspersoon moet voortdurend voldoen aan de eisen en criteria als gesteld in het FUNCTIEPROFIEL VERTROUWENSPERSOON, welke gepubliceerd is op de website van de Assadaaka Community.

Beëindiging van de functie van de Vertrouwenspersoon of Jongeren Vertrouwenspersoon
De Vertrouwenspersoon of Jongeren Vertrouwenspersoon kan op basis van de eigen vrijwillige professionele verantwoordelijkheid en naar de eisen van de redelijkheid en de billijkheid. De opvang en hulpverlening aan

de opvang van en begeleiding aan een cliënt (tussentijds) beëindigen. Indien de vertrouwenspersoon tussentijds beëindiging overweegt dient hij dit voorafgaand met de cliënt en de begeleidende geestelijk verzorger te bespreken tenzij sprake is van een zodanige situatie dat dit in alle redelijkheid niet kan worden gevraagd van de Vertrouwenspersoon of Jongeren Vertrouwenspersoon. In de opvang en hulpverlening door de Assadaaka Community dient de Vertrouwenspersoon of Jongeren Vertrouwenspersoon zoveel mogelijk zorg te dragen voor doorverwijzing naar andere instanties en/ of hulpverleners.

Dossiervorming
De vertrouwenspersoon legt van de cliënt geen dossiers aan. Dit om de vertrouwelijkheid van het contact te waarborgen. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van documenten en bescheiden of dossiers.
Assadaaka Community kan de cliënt wel vragen om diens contactgegevens, louter met het doel deze te bewaren ten behoeve van het klantcontact. Deze privégegevens worden niet aan derden beschbaar gesteld. De privacy wordt gewaarborgd.

Een cliënt en een casus kunnen door de geestelijk verzorger aan een andere Vertrouwenspersoon of Jongeren Vertrouwenspersoon worden toegewezen en overgedragen indien hiertoe de situatie of omstandigheden aanleiding geven.

In gevallen waar deze Gedragscode niet voorziet, wordt gehandeld conform het besluit of advies van de geestelijk verzorger.


Opgesteld en voorgesteld door Rabbijn Simon Bornstein, de Geestelijk Verzorger van de Assadaaka Community.

Vastgesteld door het Bestuur van de Assadaaka Community te Amsterdam
op 03 augustus 2021.

Ahmed El Mesri, voorzitter
Assadaaka Community

Gepost door ahmed
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken