homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Assadaaka - WIE ZIJN WIJ

Assadaaka is het Arabische woord voor ‘vriendschap’. Assadaaka is een multiculturele Europese vereniging voor vriendschap die zich al meer dan 20 jaar op talloze manieren breed inzet voor integratie, participatie en sociale cohesie in onze multiculturele samenleving, meer in het bijzonder in en rond Amsterdam Oost.

Dit doet zij, naast het bieden van cursussen Nederlandse taal op verschillende niveaus en laagdrempelige spreekuren voor uiteenlopende vragen en problemen, zowel door het bieden van wekelijkse activiteiten voor specifieke doelgroepen, als het regelmatig organiseren van themabijeenkomsten, praatgroepen en speciale projecten.

De vereniging Assadaaka streeft ernaar zoveel mogelijk inwoners van Amsterdam – ongeacht nationaliteit, ongeacht zelfs formele (verblijfs)status – te helpen en te begeleiden in de behartiging van hun belangen. Het zal niet verbazen dat veel migranten een heel eigen problematiek hebben wat betreft hun relatie met de Nederlandse samenleving in het algemeen en de overheid in het bijzonder en velen van hen doen dan ook een beroep op de dienstverlening van Assadaaka en het netwerk waar de vereniging gebruik van kan maken.
Assadaaka wil niet alleen een ontmoetingsplek bieden aan mensen, zij brengt dit ook daadwerkelijk in praktijk. Zij reikt de helpende hand aan iedereen die dat nodig heeft en zij gaat zelf ook actief op zoek naar mensen die een helpende hand nodig hebben maar die de weg niet kennen of voor wie het moeilijk is om hulp te vragen.
Assadaaka helpt mensen in hun eigen taal, maar uitgangspunt is dat het de Nederlandse taal is die de basis is voor alle activiteiten, zowel op het gebied van hulpverlening als op het gebied van informatievoorziening. Zij stimuleert mensen die het Nederlands niet voldoende machtig zijn om er in het dagelijks leven gebruik van te maken, om de taal (beter) te leren, en zij biedt hiertoe ook praktische mogelijkheden.
Door het leren van de Nederlandse taal opent zich ook de weg naar de Nederlandse maatschappij en daardoor komt het integratieproces op gang. Op deze wijze, zo heeft Assadaaka in haar jarenlange ervaring meegemaakt, wordt de migrant van de patiënt die lijdzaam wacht tot zijn ziekte is genezen, een deelnemer aan de maatschappij. Wordt hij van iemand die aan de zijlijn staat tot een actief lid die zijn lot in eigen handen neemt.
Assadaaka boekt resultaten en dat heeft zijn weerslag op buurt- en op stadsniveau.
Het behoeft bijna geen betoog dat Assadaaka, om dit doel te bereiken, zeer open, veilig en toegankelijk moet zijn en dat zij dan ook altijd zal proberen om voor iedereen een plek te vinden.
Assadaaka heeft sinds haar oprichting in 1991 een naam opgebouwd. Buurtbewoners kennen de weg naar Assadaaka, ze weten dat Assadaaka laagdrempelig is en dat ze er altijd een luisterend oor kunnen stadsniveau.
Uitgangspunt hierbij is echter altijd dialoog. Ook – juist – bij controversiële onderwerpen. Want alleen door in dialoog te treden is het mogelijk om begrip voor elkaar te krijgen, begrip voor elkaars standpunten, maar ook om tot herziening van standpunten te komen, tot groter inzicht voor elkaar, en om elkaar te kunnen blijven zien als medemens. Een medemens die wij tegemoet kunnen treden en in wie wij ons weerspiegeld zien.

“Assadaaka blijft de dialoog aangaan over allerlei maatschappelijke onderwerpen. In mijn visie is er geen plaats voor vijanddenken en het wij-en-zij denken. We leven samen en hebben het samen te doen. Oorlogen en strijd zijn wat mij betreft ècht uit de tijd. Vrede is het thema dat mij veel meer intrigeert. En Assadaaka wordt meer en meer een vredesbeweging vanuit vriendschap onder elkaar. Denken vanuit vriendschap maakt het vrijwel onmogelijk om tot oorlog en strijd te komen.
Het is juist ons streven om mensen en groepen uit onze samenleving bijeen te brengen die wellicht niet vanzelfsprekend en dagelijks met elkaar in contact komen – door welk verschil in achtergrond, leefsituatie of gezondheidssituatie dan ook. 
Vrouwen achter het fornuis, homo’s in de kast, gehandicapten achter het gordijn, migranten op hun speciale migranteneiland en ieder voor zich en God voor ons allen. Maar welke God dan?
Daar maak ik me nu echt druk om en dit blijft vragen om een voortdurende dialoog” aldus de oprichter Ahmed el Mesri.

Onze doelgroepen zijn mannen en vrouwen, jongeren, mensen met en zonder beperking, migranten en niet-migranten, oudere migranten, homoseksuelen, buurtbewoners/ Amsterdammers, vaders en moeders, daklozen.
Assadaaka blijft de dialoog aangaan over allerlei maatschappelijke onderwerpen.
Wat Assadaaka voor ogen staat en wat zij al jaren succesvol in praktijk brengt, is het samenbrengen van groepen en mensen binnen onze samenleving die wellicht niet vanzelfsprekend met elkaar in contact komen, hetzij door verschillen in achtergrond, manieren van leven of gezondheidssituatie.
Assadaaka wil de sociale cohesie en vriendschap bevorderen tussen verschillende groepen en individuen en zij wil de emancipatie en participatie van achtergestelde groepen en individuen bevorderen.
Zij wil dat doen door:
-  een ‘warme’ plek te bieden en een luisterend oor;
-  voorlichting te geven over relevante maatschappelijke onderwerpen;
-  te laten participeren door meedoen aan diverse activiteiten;
-  de zelfredzaamheid te bevorderen;
-  dóór te verwijzen naar de juiste instanties;
-  een brugfunctie te bieden om mensen zelf op weg te helpen.

Bij Assadaaka werken uitsluitend vrijwilligers, 140 in totaal. Daarnaast wordt er een tiental stagiaires op MBO- en HBO-niveau van diverse richtingen bij ons begeleid.

Assadaaka ziet het als haar missie om er te zijn voor iedereen en voor de hele buurt. Bij de aanpak en de programma’s gaat Assadaaka uit van de kracht en mogelijkheden van ieder mens, ongeacht afkomst, leeftijd, culturele achtergrond, sekse en seksuele geaardheid, levensovertuiging, geloof, opleiding, status of welke andere groepering dan ook. Want: Assadaaka kijkt naar de mens en niet naar de categorie! 

Meer specifiek werkt Assadaaka voor:
- mensen die de weg (nog) niet kunnen vinden in de Nederlandse samenleving en in het woud van instanties;
- mensen die willen integreren en de Nederlandse taal willen leren;
- mensen die in een geïsoleerde positie verkeren en daardoor (dreigen te) vereenzamen;
- vrouwen uit niet-westerse culturen die zich willen ontwikkelen en emanciperen;
- gehandicapten en chronisch zieken (migranten);
- buurtgenoten van mensen met een andere afkomst die met allerlei vragen zitten.

Assadaaka onderscheidt zich van andere buurtorganisaties doordat zij:
- laagdrempelig is: iedereen moet er gemakkelijk binnen kunnen lopen en zich gezien, gehoord en gesteund kunnen voelen;
- werkt met een persoonlijke aanpak;
- intensieve ervaring in huis heeft met migrant en gehandicapt zijn en daardoor een brugfunctie kan vervullen;
- werkt met lotgenoten: zij (migranten) die ook beperkingen hebben;
- taboes doorbreekt, zowel op het gebied van migranten en handicaps als andere maatschappelijke taboes en ‘moeilijke’ onderwerpen.

Assadaaka werkt samen met diverse andere belangenorganisaties in heel Amsterdam en daarbuiten. Zij heeft de beschikking over een netwerk aan organisaties en contacten die met elkaar uitwisselen en op de hoogte worden gehouden van alle activiteiten binnen Assadaaka.

Het moge duidelijk zijn, het werk van Assadaaka is onmisbaar voor Oost. Het werk is met niets te vergelijken wat tot nu toe in de buurt wordt geboden op dit vlak.
Wij geloven zowel in de noodzaak als in de uitstralende kracht van ons werk. Juist omdat we ons met z’n allen met hart en ziel inzetten voor grotere participatie van specifieke en zeer gevarieerde groepen mensen is ons werk van onschatbare waarde voor de buurt en het is daarom van cruciaal belang dat we toegankelijk kunnen blijven voor groeiende groepen mensen!

Gepost door kamal
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken